ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการบริการ

ไรฝุ่น จัดเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของ โรคภูมิแพ้และโรคหอบหืด ให้เราช่วยปกป้องคุณและ คนที่คุณรักห่างไกลจากโรคภูมิแพ้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและกรรมวิธีที่ปลอดภัยไรฝุ่น จัดเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของ โรคภูมิแพ้และโรคหอบหืด ให้เราช่วยปกป้องคุณและ คนที่คุณรักห่างไกลจากโรคภูมิแพ้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและกรรมวิธีที่ปลอดภัย

เงื่อนไขการบริการ
และขอบเขตงาน

ความเสียหาย
และการสูญหาย

เงื่อนไขการ

ชำระเงิน

ข้อตกลง

และการยกเลิก

1. การระบุตัวตนและผลประโยชน์ของพนักงาน
 

พนักงานบริษัทไทดี้เนสท์ จำกัด ทุกคนจะสวมเครื่องเครื่องแบบของบริษัทฯ ในขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา และมีบัตรประจำตัวที่สามารถตรวจเช็คได้ บริษัทฯ รับผิดชอบภาษี, ค่าประกัน, ค่าชดเชยแรงงาน ของพนักงานทำความสะอาดทุกคน และมีสิทธิ์ทำงานตามกฎหมายกระทรวงแรงงานได้ทุกคน

2. เงื่อนไขการบริการและขอบเขตงาน
 

 • การทำความสะอาดครั้งแรก ทางบริษัทฯ จะทำ Deep cleaning เท่านั้น และระยะห่างของครั้งต่อไปไม่เกิน 60 วัน
   

 • ค่าบริการทำความสะอาด ไม่รวมค่าซักรีด ไม่รวมดูดไรฝุ่น
   

 • บริษัทฯ จะให้บริการทำความสะอาด ตามขอบเขตงานที่ตกลงกันไว้ ตามเลขที่บ้าน/คอนโด ที่ระบุเอาไว้เท่านั้น
   

 • พื้นที่ให้บริการ จะต้องมีแสงสว่างเพียงพอต่อการทำงาน มีอากาศถ่ายเทสะดวก รวมถึงมีการจัดหาปลั๊กไฟสำหรับใช้ต่ออุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างเพียงพอ
   

 • ทั้งสองฝ่ายตกลงและยอมรับ พื้นที่บริการไม่มีความเสียหาย สามารถเคลื่อนย้าย เช็ด ถู ทำความสะอาดได้ตามความเหมาะสม เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ (กรณีที่ผู้รับบริการไม่ต้องการให้ทำความสะอาดบางจุด ควรแจ้งกับทางบริษัทฯ หรือแจ้งกับพนักงาน ณ วันเข้าทำความสะอาด)
   

 • กรณีที่มีทรัพย์สิน สิ่งของ หรือเฟอร์นิเจอร์ใดๆ เพิ่มเข้ามา หลังจากวันเริ่มสัญญา ผู้รับบริการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ  หากผู้รับบริการไม่แจ้ง และมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในทุกกรณี
   

 • เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการทำความสะอาดโคมไฟระย้า แจกันราคาแพง หรื สิ่งของมีค่าอื่นๆ ที่มีความเปราะบาง แตกหักได้ง่าย
   

 • พนักงานทำความสะอาด ภายใต้ความสูง 3 เมตร, ยกของหนักไม่เกิน 15 กก. ยกเว้น มีการตกลงก่อนเข้าทำความสะอาด
   

 • ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ให้ พนักงานบริษัทฯ เคลื่อนย้ายสิ่งของ, เฟอร์นิเจอร์ ที่นอกเหนือจากการทำความสะอาดปกติ บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ และไม่รับผิดชอบต่อการชำรุด หรือเสียหายของทรัพย์สินนั้นๆ

 
 

3. ความเสียหาย และการสูญหาย
 

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อทรัพย์สินสูญหาย โปรดเก็บรักษาเงินสด เครื่ีองประดับ และของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย ส่วนทรัพย์สิน มีค่าที่เสี่ยงต่อความเสียหาย เช่น อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์อิเลิคทรอนิกส์ ต่างๆ ควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หรือผู้รับบริการแจ้งพนักงาน ให้หลีกเลี่ยงการทำความสะอาดบริเวณนั้นๆ กรณีที่ผู้รับบริการไม่ได้แจ้ง หากเกิดความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
   

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้าที่ได้รับความเสียหายให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด
   

 • ในระหว่างทำความสะอาด หากมีทรัพย์สิน หรือสิ่งของได้รับความเสียหาย พนักงานบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และทางบริษัทฯ จะติดตามผลกับผู้รับบริการ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ และแก้ไขสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
   

 • การเรียกร้องความเสียหายใดๆ ผู้รับบริการ สามารถทำได้ในระหว่างพนักงานทำความสะอาด ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ / หลังจากพนักงานทำความสะอาดเสร็จและออกจากพื้นที่ให้บริการแล้ว ผู้รับบริการจะ ไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายใดๆ ได้
   

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สิน ที่เกิดจากการประกอบและติดตั้งไม่ถูกต้อง ไม่มั่นคงแข็งแรง เช่น ม่านไฟฟ้า มูลี่ ราวม่าน พรม ตู้ วอลเปเปอร์ กระจก กรอบรูป รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

 

4. เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระ ณ วันที่ทำสัญญา หรือชำระในวันรับบริการ ตามข้อตกลง
   

 • หากพื้นที่หรือหน่วยงานมี ขนาดใหญ่กว่าที่ตกลงกันไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคิดค่าบริการเพิ่ม ตามราคาที่เหมาะสม
   

 • การชำระค่าบริการล่วงหน้า มีอายุ 30 วัน หากเกินกำหนด บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการ โดยไม่มีการคืนเงิน

 

5. ข้อตกลงและการยกเลิก

 • การเปลี่ยนแปลง วัน เวลานัดหมาย ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 24 ชม. ก่อนถึงเวลาทำงานตามที่ตกลงกันไว้ 
   

 • ในกรณีที่ผู้รับบริการไม่ได้แจ้งยกเลิก และบริษัทฯ ส่งพนักงานไปตามนัด บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บใช้จ่าย ค่าเสียเวลา เท่ากับค่าบริการต่อครั้ง

เพื่อยืนยันการจองและยอมรับเงื่อนไขการบริการ โปรดส่งหลักฐานการชำระค่าบริการทาง LINE (@tidynest) หรือทาง email ที่ booking@tidynest.co.th